Bławatkowa, Borowikowa, Czereśniowa - nowe ulice w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry podczas sesji 31 sierpnia 2021 r. nadała nazwy drogom wewnętrznym. Powstały ulice: Bławatkowa, Borowikowa,  Czereśniowa.

ul. Bławatkowa - Uchwała nr 369.XXXVIII.2021 - droga wewnętrzna położona w granicach działki
ewidencyjnej w obrębie 0026-Czarne II, AM 1, dz. nr 181/12, stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra.

ul. Borowikowa - Uchwała nr 368.XXXVIII.2021 - droga wewnętrzna, położona w granicach działek
ewidencyjnych w obrębie 0026-Czarne II, AM 1, część działki nr 248/7 oraz działka nr 248/8, stanowiących
własność Gminy Jelenia Góra.

ul. Czereśniowa - Uchwała nr 370.XXXVIII.2021 - droga wewnętrzna, położona w granicach działki
ewidencyjnej w obrębie 0026-Czarne II, AM 1, część działki nr 248/9, stanowiącej własność
Gminy Jelenia Góra.


Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej
uchwały.

Galeria: