Projektant

Narady koordynacyjne - uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Informujemy, że narady koordynacyjne przeprowadzane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry odbywają się elektronicznie za pośrednictwem portalu ERGO.
 

W celu uzyskania dostępu i złożenia wniosku należy:

1. zarejestrować się na stronie   https://wnioski.jeleniagora.pl/    (wybierając jako rodzaj podmiotu Inwestor / Projektant)

2. dostarczyć wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dostępu (można wysłać na adres zudp@jeleniagora.pl w przypadku podpisu elektronicznego lub w przypadku wersji papierowej bezpośrednio do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru UM - ul. Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra - pok. nr 224

Do wniosku składanego za pośrednictwem portalu ERGO należy dołączyć pliki z kategorii:

- projekt (PZT jako plik .pdf  - podpisany elektronicznie)

- geometria projektu (.dxf lub .dwg)

- inne pliki związane z projektem ( np. profile, warunki techniczne  itp..)

 

Istnieje również możłiwość złożenia wniosku w tradycyjnej formie w siedzibie  Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - ul. Ptasia 2-3 - II p. - pokój 224 lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Narady koordynacyjna wyznaczana jest dla każdego projektu po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

Krok po kroku:

1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o uzgodnienie

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty:

- pełnomocnictwo - jeśli występujesz w imieniu inwestora + opłata skarbowa(jeśli jest wymagana)

- projekt zagospodarowania terenu z przebiegiem projektowanych sieci - min. 2 egzemplarze

- warunki techniczne przyłączenia wydane przez gestorów sieci

- Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli na obszarze inwestycji brak   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

 

Załączniki dodatkowe (pożądane):

 - profile / przekroje

- plik tekstowy lub dxf zawierający wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych. 

 

Dla terenów, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do dokumentacji nie trzeba dołączać wypisu i wyrysu z tego planu.

3. Złóż wniosek wraz załącznikami w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - ul. Ptasia 2-3 - II p. - pokój 224

4. Drogą elektroniczną otrzymasz dokument obliczenia opłaty za uzgodnienie.

5. Po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej otrzymasz informację o możliwości odbioru uzgodnionego projektu  lub konieczności poprawy / uzupełnienia informacji.

Kontakt:

zudp@jeleniagora.pl

tel. 75-75-49-845

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990)
Zarządzenie nr 0050.1459.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2022 r.  w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra.

 Narady koordynacyjne

Link do dokumentów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej