Projektant

Narady koordynacyjne - uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

Narady koordynacyjne odbywają się w każdy czwartek w godzinach pracy Urzędu Miasta 

Projekty do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej należy składać do środy do godz. 12 

w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - ul. Ptasia 2-3 - II p. - pokój 224.

 

Krok po kroku:

1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o uzgodnienie

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty:

- pełnomocnictwo - jeśli występujesz w imieniu inwestora + opłata skarbowa(jeśli jest wymagana)

- projekt zagospodarowania terenu z przebiegiem projektowanych sieci - min. 2 egzemplarze

- warunki techniczne przyłączenia wydane przez gestorów sieci

- Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli na obszarze inwestycji brak   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

 

Załączniki dodatkowe (pożądane):

 

- profile / przekroje

- plik tekstowy lub dxf zawierający wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych. 

 

Dla terenów, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do dokumentacji nie trzeba dołączać wypisu i wyrysu z tego planu.

3. Złóż wniosek wraz załącznikami w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - ul. Ptasia 2-3 - II p. - pokój 224

4. Drogą elektroniczną otrzymasz dokument obliczenia opłaty za uzgodnienie.

5. Po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej otrzymasz informację o możliwości odbioru uzgodnionego projektu  lub konieczności poprawy / uzupełnienia informacji.

Kontakt:

zudp@jeleniagora.pl

tel. 75-75-49-845

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276)
Zarządzenie nr 0050.1099.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.07.2017 r.  w sprawie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra.

 Narady koordynacyjne

Link do dokumentów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej