Geodezyjny podział nieruchomości

PRZEWODNIK O PODZIAŁACH GEODEZYJNYCH NIERUCHOMOŚCI

 

Jeżeli chcesz załatwić w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru sprawę geodezyjnego podziału nieruchomości – zgodnego z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu,  jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( art. 93 i art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami) – to powinieneś wiedzieć, że jest to podział dwuetapowy.

Postępuj krok po kroku zgodnie z niżej opisanym czynnościami:

Krok po kroku dla etapu I

1.Pobierz i wypełnij wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomościlub napisz go osobiście, (podaj telefon kontaktowy, e-mail - to często usprawnia realizację wniosku) . W przypadku współwłasności   ( współużytkowania wieczystego ) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (  współużytkownicy wieczyści  ). Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.

We wniosku podaj cel podziału nieruchomości tj. przeznaczenie projektowanych działek w rozumieniu planu miejscowego i planowany sposób ich zagospodarowania oraz propozycje dostępu do drogi publicznej każdej projektowanej działki.

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki dla etapu I w celu wydania postanowienia :

a).  Wstępny projekt podziału – 3 egzemplarze.

b). Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku  braku planu miejscowego .

3. Złóż wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Centrum Obsługi Klienta na stanowisku „GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI” lub wyślij wniosek pocztą na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Ptasia 2 -3 58-500 Jelenia Góra.

4. Oczekuj na telefoniczną informację o terminie odbioru postanowienia , odbierz postanowienie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru lub oczekuj na postanowienie przesłane pocztą   ( zgodnie z wybranym sposobem odbioru postanowienia zaznaczonym we wniosku ).

Krok po kroku dla etapu II

1.Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomościlub napisz go osobiście, (podaj telefon kontaktowy, e-mail - to często usprawnia realizację wniosku) . W przypadku współwłasności  ( współużytkowania wieczystego ) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (  współużytkownicy wieczyści  ). Jeżeli wniosek skład osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki dla etapu II w celu wydania decyzji :

 

a). Aktualny odpis z księgi wieczystej  podpisany przez właściciela / użytkownika wieczystego dotyczący dzielonej nieruchomości lub oświadczenie właściciela/ użytkownika wieczystego o posiadaniu prawa własności albo użytkowania wieczystego do  dzielonej nieruchomości.

b). Aktualny wypis z  katastru nieruchomości z   wypisem z kartoteki budynków obejmujący nieruchomość podlegającą podziałowi.

c).Aktualna kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.

d).Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

e).Mapa z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych – 5 egzemplarzy ( dla nieruchomości stanowiącej własność jednej osoby ).

f). Protokół przyjęcia granic nieruchomości.

g). Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku w przypadku gdy projektowany odcinek granicy przebiega wewnątrz budynku i powoduje także podział budynku.

 

Dokumenty wymienione w pkt 5, 6 i 7 powinny być sporządzone przez geodetę uprawnionego, w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

3. Złóż wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Centrum Obsługi Klienta na stanowisku „GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI” lub wyślij wniosek pocztą na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Ptasia 2 -3 58-500 Jelenia Góra.

 

4. Oczekuj na telefoniczną informację o terminie odbioru decyzji , odbierz decyzję w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru lub oczekuj na decyzję przesłaną pocztą   ( zgodnie z wybranym sposobem odbioru decyzji zaznaczonym we wniosku ).

 

Jeżeli chcesz załatwić w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru sprawę geodezyjnego podziału nieruchomości: niezależnie od ustaleń planu miejscowego  ( art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami ) – to powinieneś wiedzieć, że jest to podział jednoetapowy.

Postępuj krok po kroku zgodnie z niżej opisanym czynnościami:

Krok po kroku :

1.Pobierz i wypełnij wniosek o  wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości  w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami  czyli niezależnie od ustaleń planu lub napisz go osobiście, (podaj telefon kontaktowy, e-mail - to często usprawnia realizację wniosku) . W przypadku współwłasności    ( współużytkowania  wieczystego) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele ( współużytkownicy wieczyści). Jeżeli wniosek składa osoba prawna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w jej imieniu.

We wniosku podaj cel podziału nieruchomości oraz propozycje dostępu do drogi publicznej  dla każdej projektowanej działki.

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki  w celu wydania decyzji;

a). Aktualny odpis z księgi  wieczystej  podpisany przez właściciela / użytkownika wieczystego dotyczący dzielonej nieruchomości lub oświadczenie właściciela/ użytkownika wieczystego o posiadaniu prawa własności albo użytkowania wieczystego do  dzielonej nieruchomości.

b). Aktualny wypis z  katastru nieruchomości z   wypisem z kartoteki budynków obejmujący nieruchomość podlegającą podziałowi.

c). Aktualna kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.

d).Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

e).Mapa z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych – 5 egzemplarzy ( dla nieruchomości stanowiącej własność jednej osoby ).

f). Protokół przyjęcia granic nieruchomości.

g). Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku w przypadku gdy projektowany odcinek granicy przebiega wewnątrz budynku i powoduje także podział budynku.

 

Dokumenty wymienione w pkt 5, 6 i 7 powinny być sporządzone przez geodetę uprawnionego, w ramach dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

3. Złóż wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Centrum Obsługi Klienta na stanowisku „GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI” lub wyślij wniosek pocztą na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Ptasia 2,3 58-500 Jelenia Góra.

4. Oczekuj na telefoniczną informację o terminie odbioru decyzji, odbierz  decyzję w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru lub oczekuj na decyzję przesłaną pocztą ( zgodnie z wybranym sposobem odbioru decyzji zaznaczonym we wniosku ) .