Jagodowa - nowa nazwa ulicy

Rada Miejska uchwałą nr  467.XLVIII.2022 z dnia 30 marca 2022 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej

położonej w granicach działki ewidencyjnej w obrębie 0026 - Czarne II, AM 3, dz. nr 163/7, stanowiącej własność prywatną. Przebieg ulicy Jagodowej przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały

Galeria: