Ulica Klonowa w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 320.XXXII.2021 z dnia 24 marca 2021 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej - ul. Klonowa.

Jest to droga oznaczona geodezyjnie jako działka nr 280, AM-7, obręb 0026- Czarne II, stanowiąca własność prywatną.

Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej
uchwały.

Galeria: