Ulica ks. Prałata Józefa Steca w Jeleniej Górze.

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 395.XLII.2021.2021 z dnia 29.10.2021 r. nadała nazwę ulicy - ks. Prałata Józefa Steca.Nowa ulica to droga wewnętrzna, położona w granicach działek ewidencyjnych w obrębie 0007 - Cieplice VII, AM 3, część dz. nr 84/14, dz. nr 85/2; AM 4, dz. nr: 42/2, 40/3; w obrębie 0010 - Cieplice X, AM 1, dz. nr 3/1; AM 2, część dz. nr 18/2, dz. nr 11/3, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra.

Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej
uchwały.

Galeria: