Ulica Piękna w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 271.XXV.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. nadała nazwę drodze wewnętrznej - ul. Piękna.

Jest to droga oznaczona geodezyjnie jako działka nr 49/5, AM-1, obręb 0010- Cieplice X, stanowiąca własność prywatną.

Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej
uchwały.

Galeria: