Ulica Skalna w Jeleniej Górze

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 107.XI.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. nadała nazwę drodze publicznej - ul. Skalna. Jest to droga oznaczona geodezyjnie jako działka nr 138/16, AM-3, obręb 0024-24, stanowiąca własność Gminy Jelenia Góra.

Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej
uchwały.

Galeria: