Zgłoszenie zmian danych Ewidencji Gruntów i Budynków

1. ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

Zmiana adresu zamieszkania lub nazwiska – wniosek wypełnia właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik.

 

Wymagane załączniki:

-Dowód osobisty

-Pełnomocnictwo

-Wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów 

Termin załatwienia sprawy:

-bez zbędnej zwłoki

 

Miejsce składania wniosku:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – ul. Ptasia 2/3, pok.222, tel. (075) 75-46-247, 75-49-841