Zmiany w Prawie Geodezyjnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2018r., opublikowano ustawę z dnia 6 marca 2018r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.


Ustawa wchodzi w życie 30 kwietnia 2018r. Przepis art. 17 wprowadza także zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne - zmiany w art. 9 oraz w załączniku ust. 4 w pkt 2

Zgodnie z art. 9 ust. 7 (PGiK) do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).